Star Kamei first debut play 'Khangnegong' :: Star Kamei - eRang Classic

A Pajeimei scene of Khangnegong play, July 1968 at M.D.U.
Standing - Adim Gangmei as Bungchagorennang Left to Right (Sitting) - (1) Thawansana Thaimei (2) Lanjairung Kamei (3) Alu Kamei (4) Alu Kamei (4) Poucharung Gangmei (5) Chandani Kamei (6) Poukillung Gangmei (7) Panchammi Gangmei (8) Tampikhollu Gangmei and (9) Amupi Kamei

Read all about Star Kamei here

Picture Credit :: Star Kamei