Star Kamei - During popular Shumang Leela comic play (in early 1970s) :: eRang Classic

Star Kamei - During popular Shumang Leela comic play (in early 1970s) :: Left to Right (Standing) - (1) Laljairung Kamei (2) Poucharung Gangmei (3) Angoupa Golmei (4) Karaona Golmei (5) Amuba Kamei (6) Lingamlung Dangmei (7) Pantichung Kamson (8) Tomba (Naro-ona) Golmei and (9) Gaipoklung Thaimei Left to Right (Sitting) - (1) Adim Gangmei (2) Poujairung Thaimei (3) Khomeiton Golmei (4) Lovely Longmei (5) Abui Kamei (6) Star Kamei (7) Aton Kamei & (8) Athoumu Kamei

Read all about Star Kamei here

Picture Credit :: Star Kamei