A scene of 'Jangou Rah' in 1972 :: Star Kamei - eRang Classic

A scene of 'Jangou Rah' in 1972
Left to Right (Sitting) - (1) Laljairung Kamei (2) Lovely Longmei (3) Abui Kamei (Jangou Rah)
(4) Star Kamei and (5) Pantichung Kamson Left to Right (Standing) - (1) Khomeiton Golmei (2) Karaona Golmei (3) Amuba Kamei (4) Gaipoklung Thaimei and (5) Poucharung Gangmei


Read all about Star Kamei here

Picture Credit :: Star Kamei