Ta Khousaba performance at Manipur Sangai Festival 2012 (Day 2) :: 22 Nov 2012

Ta Khousaba performance on Day 2 of Manipur Sangai Festival 2012 on November 22 2012 at BOAT, Imphal
Choreograph by Padmashri G. Gourakishwor Sharma
Read announcement about Manipur Sangai Festival 2012 here

Picture Credit :: Bunti Phurailatpam